2021

Zoltán Kodály and Hungarian Dance
Studia Musicologica, Vol. 62 2021/3–4, 309–326.

Anyanyelv, hitélet, szokás, népzene Szászkúton
In: Iancu Laura (szerk.): A moldvai magyarság kutatása a 21. században. Tanulmányok Domokos Pál Péter tiszteletére. ELKH BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2021. 169–189.

Kájoni és a népzene
In: Pávai István – Simó József (szerk.): Kájoni és a népzene. 16–49. HMKK Kiadó, Csíkszereda, 2021.

Szilágyság népzenéje
In: Csernók Klára – Árendás Péter: Szilágysági népzene. Kanalas Imre prímás dallamai (DVD-melléklettel). Hagyományok Háza, Budapest, 2021. 7–8.

2020

Anyanyelv, hitélet, szokás, népzene Szászkúton
Moldvai Magyarság. 30. évf. 2020/2. 15–22.

2019

Activitatea muzicologică a lui Ilona Szenik în lumina datelor şi a amintirilor
Szenik Ilona zenetudományi munkássága adatok és emlékek tükrében
Ilona Szenik’s Musicological Activity in the Light of Data and Memories
In: Pávai István – Gergely Zoltán (szerk.): Colecţia etnomuzicologică a lui Ilona Szenik. Szenik Ilona népzenei gyűjteménye. The Ethnomusicological Collection of Ilona Szenik. Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” – MTA BTK Zenetudományi Intézet – Hagyományok Háza, Kolozsvár – Budapest, 2019. 7–22, 31–50, 59–76.

Bibliografia lui Ilona Szenik – Szenik Ilona bibliográfiája – Bibliography of Ilona Szenik
In: Pávai István – Gergely Zoltán (szerk.): Colecţia etnomuzicologică a lui Ilona Szenik. Szenik Ilona népzenei gyűjteménye. The Ethnomusicological Collection of Ilona Szenik. Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” – MTA BTK Zenetudományi Intézet – Hagyományok Háza, Kolozsvár – Budapest, 2019. 85–103.

Hungarian Folk Music and Dance Traditions of Transylvania’s Vízmellék / Târnava Mică Subregion
In: Horváth Attila – Árendás Péter: Vízmelléki népzene. Kozák József ádámosi prímás dallamai. Hagyományok Háza, Budapest, 2019. 122–125.

Az Utolsó Óra program és az Új Pátria sorozat / The Final Hour Project and the Új Pátria Record Series
In: Az Utolsó Óra program erdélyi táncgyűjtéseiből. Selections from the Final Hour Project’s Transylvanian Dance Collection. Szerk. / Ed. by Sztanó Hédi. Hagyományok Háza, Budapest, 2019. 7–8, 25–26.

A Vízmellék népzenéje és tánchagyományai
In: Horváth Attila – Árendás Péter: Vízmelléki népzene. Kozák József ádámosi prímás dallamai. Hagyományok Háza, Budapest, 2019. 3–5.

Hagyományos „szólamban-éneklés” Szászcsáváson
In: Szászcsávási dalárda. Szászcsávási többszólamú kórusfelvételek. Producer: Szánthó Zoltán. FA 422-2 jelzetű CD-lemez. Fonó Budai Zeneház, Budapest, 2019

Folclorul muzical al maghiarilor moldoveni
Gazeta Ceangăilor Maghiari din Moldova. XXIX. 2019/ 1. 8–11.

A moldvai magyarság népzenéje
Moldvai Magyarság. XXIX. 2019/ 1. 4–7.

Hitelesség a népzenében
In: Székely Anna (szerk.): A népi előadó-művészeti alkotások minősítésének zsűrizési szempontrendszere. Hagyományok Háza, Budapest, 2019. 12–14.

2018

A Székelyföld népi tánczene szempontú táji tagolódása
In: Pávai István – Sófalvi Emese (szerk.): Székely népzene és néptánc. Énlaka-konferenciák V. Hagyományok Háza – Pro Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudományegyetem, Budapest – Énlaka – Pécs, 2018.

Kodály Zoltán és a magyar tánc
Magyar Zene. LVI. 2018/2. 161–179.

A Sóvidék népzenei hagyományairól röviden
A Művelődés Sóvidék melléklete. 2018. 18–21.

Emlékeim Kallós Zoltánról
Művelődés. LXXI. 2018/7. 24–26.

2017

A siculicidium költészeti emlékei verses kéziratokban, a népies irodalomban és a néphagyományban
Doromb. Közköltészeti tanulmányok 5. Szerk.: Csörsz Rumen István. Reciti, Budapest, 2017. 123–178.

A régi székely népzene a mai székely köztudatban
In: Papp Imre – Péterbencze Anikó (szerk.): 3. Kárpát-Haza Magyar Konferencia és Üzletember Fórum, Jászberény, 2016. július 21–23. Csángó Fesztivál Alapítvány, Jászberény, 2017. 50–54.

Martin György emléktáblájának avatása
Folkmagazin. 2017/3. 8–9.

2016

Találkozásaim Kallós Zoltánnal
In: Emlékkönyv Kallós Zoltán 90. születésnapjára. Csángó Fesztivál Alapítvány, Jászberény, 2016.

Kapcsolódásaim a Sóvidék népzenéjéhez
Folkmagazin. 2016/5. 36–39.

Zenés-táncos hiedelmek Moldvában
Moldvai Magyarság, 2016/5. 17–18; 2016/6. 9–11.

Új könyv a népi hangszerek történetéről és tipológiájáról
Recenzió Brauer-Benke József A ​népi hangszerek története és tipológiája c. kötetéről. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2014. Folkmagazin. 2016/1. 20–21.

2015

19. századi zenés-táncos adatok Havasalföldről és a Székelyföldről
In: Jakab Albert Zsolt – Kinda István (szerk.): Aranykapu: Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajz Társaság – Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, 2015. 787–793.

De unde provine fenomenul táncház?
In: Könczei Csongor (ed.): Coregrafia şi etnocoreologia maghiară în mileniul trei II. Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, Cluj-Napoca, 2015. 149–159.

Találkozásom Magyarózd népzenéjével
Folkmagazin. 2015/5. 3–4.

2014

A népdaloktól a genfi zsoltárokig. Balla Péter népzenei és egyházzenei munkássága
Néprajzi Értesítő (Annales Musei Ethnographiae), 46. évf., 2014. 99–114. Néprajzi Múzeum, Budapest. Társszerző: Pálóczy Krisztina

Despre publicarea colecţiei etnomuzicologice a lui János Jagamas
Jagamas János népzenei gyűjteményének közreadásáról
Publication of the Etnomusicological Collection of János Jagamas

In: Pávai István – Zakariás Erzsébet (szerk.): Colecţia etnomuzicologică a lui János Jagamas în Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”; Jagamas János népzenei gyűjteménye a Román Akadémia Folklór Archívumában; The Ethnomusicological Collection of János Jagamas at the Folklore Archive of the Romanian Academy. Hagyományok Háza, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Archiva de Folclor a Academiei Române, Budapest, 2014. 7–16, 37–46, 65–75.

A táncház forrásvidéke
In: Könczei Csongor (szerk.): Az erdélyi magyar táncművészet az ezredfordulón II. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2014. 141–150.

A madéfalvi veszedelem költészeti emlékei verses kéziratokban, a népies irodalomban és a néphagyományban
In: Pávai István (szerk.): Siculicidium. Székely zenei emlékek Erdély aranykorától a madéfalvi veszedelem utáni korokon át a régi székely népzene felfedezéséig. Alutus Kiadó, Csíkszereda, 2014. 5–55.

Zenés emlékezés a siculicidiumra
In: Pávai István (szerk.): Siculicidium. Székely zenei emlékek Erdély aranykorától a madéfalvi veszedelem utáni korokon át a régi székely népzene felfedezéséig. Szerk.: Pávai István. Alutus Kiadó, Csíkszereda, 2014. 56–58.

2013

The History of Hungarian Folk Music Research
In: Hungarian Heritage. Roots to Revival. Smithsonian Institution – Balassi Institut, 2013 (online)

Gyűjtési módok Pozsonytól Sepsiszentgyörgyig
In: Fekete Réka – Ferencz Csaba: Forrásvidéken. Beszélgetések erdélyi adatközlőkkel. ARTprinter Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy, 2013. 7–13.

Bartók, Kodály és Lajtha folklorizmus-szemlélete
In: Angi István – Csákány Csilla (szerk.): Zenei Művelődésünk a változó régióban. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2013. 153–165.

Szabó Csaba népzenekutatói munkássága
In: Ittzés Mihály – Szabó Péter (szerk.): Üvegszilánkok között: Szabó Csaba emlékkönyv. Cellissimo Zeneművészeti Bt. – Szabó Csaba Nemzetközi Társaság, Budapest, 2013. 261–304.

A Csángómagyar daloskönyv születése
In: Seres András – Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv. Moldva 1972–1988. Hasonmás kiadás. Hagyományok Háza, Budapest, 2013.

2012

A népi tánczene kistáji tagolódása Erdélyben / Subregions of Transylvanian Folk Dance Music
In: Richter Pál (főszerk.): Magyar Népzenei Antológia / Anthology of Hungarian Folk Music. Digitális összkiadás / Complete Digital Edition. DVD-ROM. MTA BTK Zenetudományi Intézet – FolkEurópa Kiadó, Budapest, 2012.

Kodály marosszéki dallamai
A Magyar Kodály Társaság Hírei. XXXIV. 2012/3. 6–9.

Táncház a néphagyományban
Folkmagazin. XIX. 2012/2. 14–17.

2011

A népzenei Pátria-felvételek rövid története
Honismeret. 2011/5. 60–64.

Bartók, Kodály és Lajtha folklorizmus-szemlélete
In: Diószegi László – Juhász Katalin (szerk.): Hagyomány – Örökség – Közkultúra. A magyar népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2011. 23–32.

Bartók, Kodály és Lajtha folklorizmus-szemlélete
Folkmagazin, 2011/2. 32–34.

2010

19. századi havasalföldi és székelyföldi adatok a magyar tánckultúráról
In: Felföldi László – Müller Anita (szerk.): Hagyomány és korszerűség a néptánckutatásban. Pesovár Ernő emlékezete. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2010. 177–186.

A folklorista Vikár Béla 1–6.
Folkmagazin. 2010/1. 14–15; 2010/2. 14–15; 2010/3. 30–31; 2010/4. 30–31; 2010/5. 28–29; 2010/6. 28–29.

Gondolatok az erdélyi folklorizmusról egy évforduló kapcsán
In: Fekete Réka: Táncbeszéd. Beszélgetőkönyv a Háromszék Táncegyüttes első húsz évéről. Háromszék Táncegyüttes, Sepsiszentgyörgy, 2010. 11–12.

2009

Folk Music Archives on the Way of Becoming Public
Revista de Etnografie şi Folclor – Journal of Ethnography and Folklore. New Series 1–2. 49–52. Bucureşti, 2009. Co-authors: Richter Pál, Mórocz András.

Kodály Zoltán és Vikár Béla
A Magyar Kodály Társaság Hírei. XXXI. 2009/5. 12–15.

Lajtha László, a zenefolklorista 1–6.
Folkmagazin. XVI. 2009/1. 16–17; 2009/2. 18–19; 2009/3. 16–17; 2009/4. 16–17; 2009/5. 34–35; 2009/6. 40–41.

2008

Kodály Zoltán, a népzenekutató 1–6.
Folkmagazin. 2008/1. 18–19; 2008/2. 18–19; 2008/3. 16–17; 2008/4. 10–11; 2008/5. 14–15; 2008/6. 12–13

Magyar népzene
In: Bara Gábor (felelős szerk.): A magyar történelem és kultúra 1000 éve. CD-ROM. A Nemzeti Kulturális Örökség Oktatási E-Könyvtára Szerkesztősége. Tartalom és DVD megjelenítés: Poszt-Art Bt. – Bar-So Kft. Cégcsoport, Szeged, 2007–2008.

Zoltán Kodály Researcher of Folk Music
Exhibition of Photographs and Documents in the Hungarian Heritage House, September 13, 2007–February 1, 2008. Hungarian Heritage, Volume 8, European Folklore Institute, Budapest, 2008. 92–93.

2007

Kodály Zoltán és a magyar múzeumok
Magyar Múzeumok. 2007/4. 3–6.

Bartók Béla, a népzenekutató 1–6.
Folkmagazin. 2007/1. 18–19; 2007/2. 24–25; 2007/3. 20–21; 2007/4. 18–19; 2007/5. 14–15; 2007/6. 14–15.

2006

Erdély a magyar néprajz-, népzene- és néptánckutatás tájszemléletében
Zenetudományi Dolgozatok 2004–2005. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2006. 193–216.

Bartók a Néprajzi Múzeumban
Magyar Múzeumok. 2006/1. 4–8.

État de la recherche sur la musique et la danse populaire
Hongrie – Magyarország. Aux source de l’ethnographie. Ethnologie française, 2006/2. 261–272. Co-auteur: László Felföldi

Kulcsár Ferenc és a Nagyenyed vidéki népzene
In: Pávai István (szerk.): Nagyenyed vidéki magyar és román népzene. A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája. Hagyományok Háza, Budapest, 2006. HH CD 004 jelzetű CD-lemez kísérő-füzete 3–10.

Kulcsár Ferenc és a Nagyenyed vidéki népzene
Folkmagazin. 2006/6. 36.

A moldvai csángók bibliográfiája
Összeállította Ilyés Sándor. Szerk. Ilyés Sándor, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos. Anyagát gyűjtötte: Meinolf Arens, Agnieszka Barszczewska, Chris Davis, Marius Diaconescu, Hála József, Halász Péter, Ilyés Sándor, Jakab Albert Zsolt, Lajos Veronika, K. Lengyel Zsolt, Lőrinczi Marinella, Papp József András, Pávai István, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos, Tompa Ferenc, Udvardy Frigyes, Vincze Gábor. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006.

2005

Az erdélyi nagytáj a néprajz-, népzene- és néptánckutatás szemléletében
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2005. 15–47.

Kalotaszeg és a bogártelki zenészek
In: Pávai István (szerk.): Kalotaszegi népzene. A bogártelki Cilika-banda. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. HH CD 003 jelzetű CD-lemez kísérő-füzete 2–7.

A Cserebogár-nóta népköltészeti és népzenei vonatkozásai
In: Folklór a magyar művelődéstörténetben. Folklór és irodalom. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 288–303.

Magyar identitástudat Moldvában
In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 9–97.

Zenés-táncos hiedelmek Moldvában
In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 98–121.

Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében
In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 122–161.

A magyar népzene moldvai dialektusa
In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 162–180.

Seres András moldvai emlékei és a Csángómagyar daloskönyv születése
In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 180–186. 3. közlés: Háromszék, 2005. július 29. 3–4. Újraközlés az előző alapján Seres András születésének hetvenedik évfordulója alkalmából. 1. közlést lásd 1993-nál.

A moldvai magyarok történetének vázlatos kronológiája
In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 187–191.

Moldvai magyar folklór hangzó kiadványokon
In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 192–207.

Kallós Zoltán és a moldvai magyar vallásos folklór
In: Pávai István (szerk.): Uram, irgalmazz nékünk. Moldvai magyar szentes énekek és imádságok. Fonó Records, Budapest. FA-223-2 jelzetű CD-lemez kísérőfüzete. 2–26.

A moldvai magyarok történeténetének vázlatos kronológiája
In: Pávai István (szerk.): Uram, irgalmazz nékünk. Moldvai magyar szentes énekek és imádságok. Fonó Records, Budapest, 2005. FA-223-2 jelzetű CD-lemez kísérőfüzete 2–26.

Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben
A Hagyományok Háza új kötete
Folkmagazin. 2005/3. 11.

Sárosi Bálint műveinek bibliográfiája
Magyar Zene. 2005/4. 369–374. (140 tétel)

Muzyka ludowa i badanie folkloru na Wêgrzech [Népzene és népzenekutatás Magyarországon]
Pismo Folkowe „Gadki z Chatki” (Lublin), 2005/59. 18–19. Lengyelre ford.: Laurinyetz Imre.

2003

Hangszeres-énekes dallamváltozatok műfaji-táji megoszlásban
Zenetudományi Dolgozatok 2003/II. Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2003. 469–486.

2002

The Folk Music of the Moldavian Hungarians
Hungarian Heritage, Budapest, European Folklore Institute, 2002/1–2. 42–48.

2001

A táncház forrásvidéke
In: Pávai István: Barozda 1976–2001. 7–16.

Az erdélyi táncházmozgalom születése
In: Pávai István: Barozda 1976–2001. 17–26.

Barozda-történet
In: Pávai István: Barozda 1976–2001. 33–66.

Bözödi György emlékezik Lajtha Lászlóra
In: Sebő Ferenc (szerk.): Pátria. Magyar népzenei gramofonfelvételek. CD-ROM 1–3. Nyersanyag előkészítés [hangfelvételek és kottás támlapok]: Pálóczy Krisztina és Pávai István. Fonó Records, Budapest, 2001. FA-500-3 jelzetű CD-ROM.

Az informatika és a kultúra találkozása, avagy hogyan került Kodály és a népdalok az internetre
In: Együtt az információs társadalomban. A VII. Országos Neumann Kongresszus előadásai, Eger, 2000. június 21–23. Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság, Budapest, 2001. Társszerzők: Juhász Zoltán, Surján László, Treer Zoltán.

Népzene-archiválás és -katalogizálás budapesti közintézményekben 1990 után
Elhangzott a Népzenei hagyomány továbbélése a 3. évezred hajnalán című konferencián. Dunaszerdahely, 2001. szeptember 13–15. Online publikáció, Budapest, 2001.

A folklór gépi archiválása. Válogatott bibliográfia (1903-2001)
Készült a Népzenei hagyomány továbbélése a III. évezred hajnalán című konferencia számára. Dunaszerdahely, 2001. szeptember 13–15. Online publikáció, Budapest, 2001.

Archiválási rendszerterv
Készült a Népzenei hagyomány továbbélése a III. évezred hajnalán című konferencia számára. Dunaszerdahely, 2001. szeptember 13–15. Online publikáció, Budapest, 2001.

2000

Sajátos szempontok az erdélyi hangszeres népi harmónia vizsgálatában
In: Virágvölgyi Márta – Pávai István (szerk.): A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 161–185.

Gondolatok egy néptánczenei rend kialakításáról
In: Virágvölgyi Márta – Pávai István (szerk.): A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 186–194.

Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében
In: Virágvölgyi Márta – Pávai István (szerk.): A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 363–378.

Népzenei Gyűjtemény
In: Fejős Zoltán (főszerk.): A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Néprajzi Múzeum, Budapest, 2000. 814–851.

Jajnóták és dúrharmóniák a Kis-Homoród mentén
In: Cseke Péter – Hála József (szerk.): „A Homoród füzes partján…”. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2000. 287–301.

1999

A népi és a nemzeti kultúra viszonyának néhány zenei vetülete Erdélyben
In: Pozsony Ferenc (szerk.): Népzenei Tanulmányok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 1999. 142–160.

A népi és a nemzeti kultúra viszonyának néhány zenei aspektusa Erdélyben
Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője (1995–1998), Szombathely, 1999. 97–113.

Etnonimek a moldvai magyar anyanyelvű katolikusok megnevezésére
In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Moldvai csángók a változó időben. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999. 69–82. English Abstract

Sajátos szempontok az erdélyi hangszeres népi harmónia vizsgálatában
Zenetudományi Dolgozatok 1999. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1999. 53–74.

Hagyományőrző Műhely és Martin Médiatár a Corvin téren
Folkmagazin. 1999/2. 9.

Demény Piroska: Aranyosszék népzenéjeKözreadói előszó (Néprajzi Múzeum, Budapest, 1998)
Folkmagazin. 1999/1.33.

1998

Interethnische Beziehungen in der volkstümlichen Tanzmusik Siebenbürgens
Regionale Volkskulturen im überregionalen Vergleich: Ungarn – Österreich. Interne Broschüre des Institutes für Musikethnologie an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst is Graz. 1998. 23–34.

Szempontok egy néptánczenei rend kialakításához
Zenetudományi Dolgozatok 1997–1998. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1998. 223–230.

1997

A technikai eszközök szerepe a népi tánczene és harmónia vizsgálatában
Néprajzi Értesítő. 1997. 109–126.

Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében
Zenetudományi Dolgozatok 1995–1996. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1997. 295–320.

1996

Vallási és etnikai identitás konfliktusai a moldvai magyaroknál
Néprajzi Értesítő. 1996. 7–28.

Kis-Küküllő vidéki magyar népzene
Honismeret. 1996/2. 74–77. A Muzică populară din valea Târnavelor [Kis-Küküllő vidéki népzene. Szászcsávás], Bukarest, Electrecord, EPE 03468 hanglemez, [1989] utólag megjelent ismertetője.

A néprajzi adatbázis-építés akadályai
Néprajzi Hírek. 1996/1–4. 86–89.

1995

A moldvai magyarok megnevezései
Regio. Kisebbségi Szemle 6. 1995/4. 149–164. English Abstract

A moldvai dialektus
A Magyar Kodály Társaság Hírei. XVII. 1995. 20–23.

Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében
Rom Som. 1995/4. 88–98.

Népdalaink és népzenénk megmentéséért
Néprajzi Hírek (ISSN: 0133-8021) XXIV. 1995/1–4. 98–99. Társszerző: Császár Attila, Vargyas Lajos.

1994

Zenés–táncos hiedelmek a moldvai magyaroknál
Néprajzi Látóhatár. 1994/1. 171–187.

Márta Virágvölgyi: Young Men’s Dances from Kalotaszeg. Essays on Folk Music. Instrumental Folk Music Sample Collection (recenzió)
Budapest, 1993. pp. 116, 37 music pieces, 9 photographs, 1 map. Acta Ethnographica, Volume 39. p. 231. Published by the Hungarian Institute for Culture. Angol nyelvenMagyar nyelven

1993

A moldvai magyarok történetének kronológiája. Istoria cronologică a maghiarilor din Moldova. Chronological History of the Hungarians from Moldavia
1. közlés in: Pávai Istvá (szerk.): Uram, irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok. Kallós Zoltán gyűjtése. A kísérőfüzetet összeállította Pávai István. Pentaton, ST-CS 0309 bakelit lemez, Marosvásárhely, 1993. 2. közlés in: Kallós Zoltán (szerk.): „Nem engedi Isten, hogy elveszejszenek”. Moldvai magyar életképek. Vallásos és világi népi szövegek. Gloria, Kolozsvár, 1993.

Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében
Néprajzi Látóhatár. 1993/4. 1–20.

Kodály Zoltán és a magyar néptánc
Művelődés. 1993/2. 31–32.

Seres András moldvai emlékei és a Csángómagyar daloskönyv születése
Néprajzi Hírek 22. 1993/3–4. 104–107.

1992

Bözödi György emlékezik Lajtha Lászlóra
Magyar Zene. 1992/2. 138–140.

Etnikum, tánc és zene Erdélyben. Acta
1992/3–4. 9–11.

1991

Sfântul Nicolae
Gazeta de Mureş. 1991/5. 7.

1990

Morkoláb, markoláb, sőt markaláb
Népújság. 1990. november 30.

1989

Tánckísérő hangszerek
Igaz Szó. 1989/1. 73–79.

1984

A Marosszéki táncok főtémájának folklórkapcsolatai
In: László Ferenc (szerk.): Utunk Kodályhoz. Tanulmányok, emlékezések. Bukarest, 1984. 69–87.

Közös elemek a néptáncban
Eredeti cím: „A tánc nemzetközi nyelve”, amit a cenzúra változtatott a fentire. Bölcsőringató. Az Igaz Szó Évkönyve, 1984. 54–55.

Zenetudományi Írások 1983 (recenzió)
Utunk. 1984/8. 1, 4.

1983

Lajtha László
Művelődés. 1983/6. 31–32.

Változatok Farkas Pál dalaihoz
Ethnographia. 1983/4. 594–599.

1982

Egy kvintváltó dallam átalakulásai
Ethnographia. 1982/4. 554–560.

1981

Néptáncaink történeti rétegei 12.
Táncház rovat. Ifjúmunkás. 1981/8. 5.; 1981/9. 5.

Csíki táncház a ’30-as években
Hargita. 1981. március 19.

1980

Népi harmóniavilág 23.
Művelődés. 1980/1. 25–26.; 1980/2. 27–28.

1979

Népi harmóniavilág 1.
Művelődés. 1979/12. 25–26.

1977

Tánc és zene
Művelődés. 1977/11. 12–13.

Egy népdal átalakulása a Sóvidéken
Művelődés. 1977/1. 57–59.

1976

Leírás és értelmezés
Művelődés. 1976/1. 48.