Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék
Magyar népzene (OT-1, BA-1 tancsoport)

A szakirodalom dőltbetűs tételei online tartalmakra mutatnak.

Mindkét félévre vonatkozó tematika és követelmények

 • Közép-, kis- és mikrotájak földrajzi elhelyezkedése, azonosítás térképen
 • A tájak földrajzi sajátosságai (geofaktorok)
 • Szomszédos tájak felsorolása, azonosítása térképen
 • Demográfiai, vallási és interetnikus viszonyok
 • A folklórra hatással rendelkező történeti adatok
 • A terület kutatottsága, kutatói, szakirodalma
 • A terület belső tagolódása
 • A terület jellemző hangszerei, állandó hangszeregyüttesei
 • A terület zenei repertoárjának és előadásmódjának sajátosságai   
  • Alkalomhoz nem kötött  vokális és hangszeres műfajok sajátosságai, előadásmódja
  • Énekes-zenés népszokások dallamkészlete, előadásmódja
  • Törzstáncanyag és alkalmi használatú táncok, jellemző táncnevek, táncrendek
  • A vidék jellemző régies dallamrepertoárjának táji-műfaji azonosítása és felismerése hallás és kotta alapján

1. félév: A moldvai és a székelyföldi magyar népzene táji tagolódása

A mindkét félévre vonatkozó követelmények teljesítése az alábbi közép-, kis- és mikrotájakra:

MOLDVA

 • Szeret jobb partja
 • Szeret bal partja
 • Moldva–Szeret vidéke
 • Beszterce–Tázló vidéke
 • Tatros–Ojtoz vidéke

SZÉKELYFÖLD

Marosszék

 • Marostere (Marosmező)
 • Marosszéki Mezőség
 • Nyárád mente
  • Északi Felső-Nyárád mente (Szentföld)
  • Déli Felső-Nyárád mente (Bekecsalja)
  • Közép-Nyárád mente
  • Alsó-Nyárád mente (Murokország)
 • Felső-Kis-Küküllő mente

Udvarhelyszék

 • Udvarhely vidéke
  • Alsó-Udvarhely vidéke
  • Felső-Udvarhely vidéke (Havasalja)
  • Felső-Nyikó mente
 • Homoród mente
  • Nagy-Homoród mente
  • Kis-Homoród mente
 • Keresztúr vidéke
  • Nagy-Küküllő völgye
  • Alsó-Nyikó mente
  • Zsákod völgye
  • Solymosok völgye
  • Gagy mente
  • Küsmőd mente
 • Sóvidék

Csíkszék

 • Gyergyó
 • Felcsík
 • Középcsík
  • Középcsíki Olt mente
  • Középcsíki Hegyalja
 • Alcsík
  • Alcsíki Olt mente
  • Fiság völgye (Lokság)
 • Kászon

Háromszék

 • Alsó-Háromszék
 • Felső-Háromszék
 • Erdővidék

A székelységből kivált népcsoportok területei

 • Gyimes
 • Bukovina

Szakirodalom (1. félév)

Az alábbi szakirodalomból csak a tematikában megadott részek ismerete kötelező.

 • Bartók Béla: A magyar népdal. In: Bartók Béla Írásai 5.Budapest, 1990
  • A Bevezetés és A magyar parasztzene régi stílusa c. fejezetekből a dialektusokra vonatkozó részletek
 • Vargyas Lajos: A magyar népzene dialektusterületei (Magyar Néprajz 6. kötete)
  • IV. Erdély fejezetből IV/3-4. alfejezet: Székelység; Bukovina
  • V. fejezet: Gyimes és Moldva
 • Jagamas János: Adatok a romániai magyar népzenei dialektusok kérdéséhez
  • Általános elvek, Moldvára és a Székelyföldre vonatkozó adatok
 • Pávai István: A Székelyföld népi tánczene szempontú táji tagolódása. In: Székely népzene és néptánc. Énlaka-konferenciák V. Szerk. Pávai István – Sófalvi Emese. Budapest – Énlaka – Pécs, 2018.
 • Pávai István: A népi tánczene kistáji tagolódása Erdélyben. In: Magyar Népzenei Antológia. Digitális összkiadás. DVD-ROM. Főszerkesztő: Richter Pál. Budapest, 2012
  • A-G fejezetek általános dialektológiai és az első félév tájaira vonatkozó része
  • 2.1–5. Székelyföld (dallampéldákkal együtt)
  • 3.3 Moldva (dallampéldákkal együtt)
 • Kallós Zoltán – Martin György: A gyimesi csángók táncélete és táncai. Tánctudományi Tanulmányok 1969–1970. 195–254. Budapest, 1970
 • Kiss Lajos: A bukovinai székelyek népi tánczenéje. In: A magyar népi tánczene. Szerk. Pávai I. – Virágvölgyi M. Budapest, Planétás Kiadó, 2000. 195–218.
 • Pávai István: A Sóvidék népzenéje. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet – Hagyományok Háza, 2016 (Nemcsak a Sóvidék miatt, a „A Székelyföld népzenei szempontú táji tagolódása” c. fejezetben, 22-36. oldal, Csíkszék, Udvarhelyszék, Marosszék, Háromszék népzenéjéről lehet olvasni.)
 • Pávai István: A magyar népzene moldvai dialektusa. In: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005.
 • Pávai István: Jajnóták és dúrharmóniák a Kis-Homoród mentén. In: „A Homoród füzes partján…”. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Szerkesztette: Cseke Péter – Hála József. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 2000. 287–301.

2. félév: Az erdélyi vármegyei magyarság és a Szilágyság népzenei táji tagolódása

A mindkét félévre vonatkozó követelmények teljesítése az alábbi közép-, kis- és mikrotájakra:

Felső-Szamos vidéke

 • Kis-Szamos melléke (Erdőhát)
  • Fejérd völgye
  • Borsa völgye
  • Lóna völgye
  • Lozsárd völgye
  • Kis-Szamos völgye
 • Nagy-Szamos melléke

Kalotaszeg

 • Alszeg
 • Felszeg
 • Nádas mente
 • Kapus környéke
 • Fenes völgye

Kalotaszeg peremterületei

 • Erdőalja
 • Kolozsvár környéki kisnemesi falvak

Mezőség

 • Észak-Mezőség
 • Szék
 • Tóvidék
 • Belső-Mezőség
 • Kelet-Mezőség

Sajó melléke

 • Sajó völgye
 • Zselyk
 • Dipse völgye

Felső-Maros vidéke

 • Északi Felső-Maros mente
 • Déli Felső-Maros mente
 • Luc mente
 • Görgény völgye

Aranyosvidék

 • Aranyosszék
 • Alsó-Aranyos mente
 • Torockó vidéke
 • Jára-, Hesdát-, Rákos-völgye

Maros–Küküllők vidéke

 • Erdélyi Hegyalja
  • Nagyenyed vidéke
  • Gyulafehérvár vidéke
 • Hegymegett (Kutasföld)
  • Malozsa völgye
  • Szárazvám völgye
  • Vizentúl
 • Vízmellék
  • Felső-Vízmellék
  • Közép-Vízmellék
  • Alsó-Vízemellék
 • Közép-Maros-vidék

Dél-erdélyi szórványok

 • Barcaság
 • Olt-vidék
 • Hunyad

Erdélyi sajátosságokkal is rendelkező, nem erdélyi területek

Szilágyság

 • Tövishát
 • Kraszna vidéke
 • Berettyó-Felvidék (Felső-Berettyó mente)

Máramaros

 • Felső-Tisza völgye

Szakirodalom (2. félév)

Az alábbi szakirodalomból csak a tematikában megadott részek ismerete szükséges:

 • Bartók Béla: A magyar népdal. In: Bartók Béla Írásai 5. Budapest, 1990
  • A Bevezetés és A magyar parasztzene régi stílusa c. fejezetekből a dialektusokra vonatkozó részletek
 • Vargyas Lajos: A magyar népzene dialektusterületei (Magyar Néprajz 6. kötete)
  • IV. Erdély fejezetből IV/1. alfejezet: Kalotaszeg; IV/2. Mezőség
 • Jagamas János: Adatok a romániai magyar népzenei dialektusok kérdéséhez
  • Általános elvek, a vármegyei magyarság területeire vonatkozó adatok.
 • Pávai István: A népi tánczene kistáji tagolódása Erdélyben. In: Magyar Népzenei Antológia. Digitális összkiadás. DVD-ROM. Főszerkesztő: Richter Pál. Budapest, 2012
  • A-G fejezetek általános dialektológiai és a 2. félév tájaira vonatkozó része
  • 1. Vármegyei magyarság 
  • 3.1. Szilágyság
 • Pávai István: Aranyos-vidék népzenéje. Online tanulmány, 2020.
 • Pávai István: Magyarózd népzenéje. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet – Hagyományok Háza, 2016.
  Két fejezet és hangzó anyag:
  • A Maros-Küküllők vidékének belső tagolódása
  • A Maros-Küküllők vidékének kutatottsága
  • Jellemző magyarózdi dallamrepertoár a DVD-ről

Táji tagolódással kapcsolatos néprajzi, táncfolklorisztikai szakirodalom

Az alábbi néprajzi és táncfolklorisztikai szakirodalomból, csak a tájbeosztás, az általános népzenei művekből a népzenei dialektológiai vizsgálatokra és a konkrét népzenei dialektusokra vonatkozó részek ismerete szükséges, részben megosztva a két félévre, aszerint, hogy Moldva, Székelyföld (1. félév) vagy a többi erdélyi és szilágysági területről (2. félév) van-e szó.

 • Kós Károly dr.: Magyar néprajzi tájak hazánk területén. Művelődés 1957/2, 32–34.
 • Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920). Harmadik, bővített kiadás. Budapest, 1998
 • Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Budapest, 1983
 • Kallós Zoltán – Martin György: A gyimesi csángók táncélete és táncai. Tánctudományi Tanulmányok 1969–1970. Budapest, 1970, 195–254.
 • Martin György: A marosszéki táncciklus. Táncművészeti Értesítő 1970/1, 5–35.
 • Martin György: A Maros–Küküllő vidéki magyar táncdialektus. Zenetudományi Dolgozatok 1982, 183–204.
 • Martin György: Magyar táncdialektusok. In Magyar Néprajz VI. Szerkesztő: Hoppál Mihály. Budapest, 1990, 390–452.
 • Bándy Mária – Vámszer Géza: Székely táncok. Kolozsvár, 1937
 • Belényesy Márta: Kultúra és tánc a bukovinai székelyeknél. Budapest, 1958

További ajánlott szakirodalom

 • Albert Ernő – Faragó József: Háromszéki népballadák. Bukarest, 1973
 • Alföldy Boruss István (szerk.): Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből. SLPX 18174 hanglemez, Budapest, 1989
 • Almási István: Dalosfüzet. Művelődés, 1971
 • Almási István: Kocsis Lajos századeleji népzenegyűjtése. Zenetudományi Írások. Bukarest, 1980, 271–297.
 • Almási István: Néhai Csoma Ferenc, esztényi prímás. In: Bónis Ferenc (szerk.):  Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. Budapest, 2001, 265–275.
 • Árendás Péter – Kozma Gyula 1993: Vajdaszentiványi népzene. [Vavrinecz 1992 melléklete]. Budapest
 • Balásy Dénes: Régi székely nóták és táncok. Ethnographia 1910/21, 296–300.
 • Balogh Dezső: Szilágysági népdalcsokor. Zilah, 1973
 • Bandi Dezső: Tiszta búzából. Nyárádköszvényesi népdalok. Marosvásárhely, 1970
 • Bandi Dezső: A falu nótája. Marosmagyarói népdalok. Marosvásárhely, 1970
 • Benczédi Huba: Két hegy között felsütött a holdvilág. Kovászna megyei népdalok. Sepsiszentgyörgy, 1977
 • Béres Katalin: Szőkefalvi nótafák. Művelődés 1971/10.
 • Bíró József – Fejér Elemér: Bükkösi virágok. Marosvásárhely, é. n.
 • Dincsér Oszkár: Két csíki hangszer. Mozsika és gardon. A Néprajzi Múzeum füzetei 7. Szerkeszti: Domanovszky György. Budapest, 1943
 • Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I. Budapest, 1956
 • Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene II. Budapest, 1961
 • Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene III. Budapest, 1991
 • Fejér Katalin – Sipos Lajos: A csávási nagy hegy alatt. Marosvásárhely, 1972
 • Halmos Béla – Virágvölgyi Márta: A széki férfitáncok zenéje. In: Széki hangszeres népzene I. Budapest, 1995
 • Herţea, Iosif – Almási István: 245 népi táncdallam. Csíkszereda, 1970
 • Horger Antal: A hétfalusi csángók boricatánca. Ethnographia, 1899/2. 106–114.
 • Jagamas János: Népdalgyűjtés a hétfalusi csángók között. Zenetudományi Írások. Bukarest, 1983, 85–117.
 • Jagamas János: Szemelvények Trunk népzenéjéből. In: Jagamas János: A népzene mikrokozmoszában. Bukarest, 1984, 208–227.
 • Jagamas János: Magyaró énekes népzenéje. Egy Felső-Maros menti falu magyar néphagyományaiból. Bukarest, 1984
 • Jánosi András (szerk.): Gyimesi népzene. SLPX 18145 hanglemez. Budapest, 1988
 • Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld. Budapest, 1989
 • Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. Gyimes. Budapest, 1990
 • Kallós Zoltán – Kelemen László (szerk.): Mezőségi magyar népzene. Magyarpalatka. Hungaroton Classic, MK 18217 (műsoros hangkazetta), Budapest, 1995
 • Kallós Zoltán: Gyimesvölgyi keservesek. Néprajzi Közlemények1960, V/1. 3–51.
 • Kallós Zoltán: Tánchagyományok egy mezőségi faluban. Tánctudományi Tanulmányok 1963–64. 235–252.
 • Kallós Zoltán: Balladák könyve. Bukarest, 1970
 • Kallós Zoltán: Új guzsalyam mellett. Bukarest, 1973
 • Kallós Zoltán – Martin György 1985: Észak-mezőségi magyar népzene I–IV. I. Bonchida és Válaszút. II. Buza. III. Ördöngösfüzes. IV. Magyarszovát. LPX 18107–09, 18111 jelzetű hanglemezek. Szerkesztette Halmos Béla. Budapest
 • Kallós Zoltán – Martin György: Tegnap a Gyimesben jártam. Budapest, 1989
 • Karácsony Zoltán: Inaktelke táncfolklorisztikai felfedezése, és annak hatása a legényes hagyományozódására. Tánctudományi Tanulmányok 1996–1997. Budapest, 1997, 120–129.
 • Kiss Lajos: A bukovinai székelyek tánczenéje. In: Virágvölgyi Márta – Pávai István (szerk.) 2000. 195–218.
 • Kiss Lajos: Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai. Budapest, 1982
 • Kobzos Kiss Tamás: Gyűjtési adatok a hagyományos hegedű–koboz kettősre vonatkozóan. In: Balogh Sándor: Moldvai hangszeres dallamok. Etnofon, Budapest, 2001
 • Könczei Csongor: A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. Kolozsvár, 2011
 • Kriza János: Vadrózsák. Kriza János székely népköltési gyűjteménye. Faragó József gondozásában. Bukarest, 1975
 • Kusztos Piroska – Csortán Márton: Szovátai zöld erdőben. Szovátai népdalok. Marosvásárhely, 1971
 • Lajtha László: Széki gyűjtés. Budapest, 1954
 • Lajtha László: Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés. Budapest, 1954
 • Lajtha László: Kőrispataki gyűjtés. Budapest, 1955
 • László Elek: Csíki székely népszokások. Ethnographia 1896/5. 383–398.
 • Martin György: Szék felfedezése és tánchagyománya. Tánctudományi Tanulmányok 1980–1981. 239–277.
 • Martin György: A Maros-Küküllő vidéki magyar táncdialektus. Zenetudományi Dolgozatok 1982. 183–204.
 • Pávai István [szerk. ]: Mezőkölpényi népzene. EPE 03323 hanglemez. Bukarest, 1988
 • Pávai István [szerk. ]: Muzică populară din valea Tîrnavelor. [Küküllő menti magyar népzene]. EPE 03468 hanglemez. Bukarest, 1896
 • Pávai István [szerk.]: Gyimesi népzene. EPE 02686 hanglemez. Bukarest, 1985
 • Pávai István: Jajnóták és dúrharmóniák a Kis-Homoród mentén. In: „A Homoród füzes partján…”. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Szerkesztette: Cseke Péter – Hála József. Csíkszereda, 2000. 287–301.
 • Pozsony Ferenc: Álomvíz martján. Feketeügy vidéki magyar népballadák. Bukarest, 1984
 • Rácz Ilona: Bartók Béla Csík megyei pentaton gyűjtése 1907-ben. Népzene és Zenetörténet I. Budapest, 1972, 9–62.
 • Ráduly János: Kibédi népballadák. Bukarest, 1975.
 • Sebő Ferenc (szerk.): Pátria. Magyar népzenei gramofonfelvételek. 3 CD-ROM. Fonó Records Ltd., Budapest, 2001
 • Sebő Ferenc (szerk.): Vikár Béla népzenei és népköltési gyűjteménye 1890–1910. CD-ROM. Programozás: Prim András (jacsa.NET). Budapest, 2009
 • Stuber György: Moldvai csángómagyar „síposok”. Dudakultúra a magyar nyelvterület legkeletibb részén 1973–1910. Kolozsvár, 2010
 • Sümeghy Vera: Széki táncok. Éneklő Ifjúság, 1944, III. évf. 6. 62–69. Budapest
 • Szabó Csaba: A szászcsávási hagyományos harmónia. Zenetudományi Írások. Bukarest, 1977, 109–123.
 • Szabó Csaba: Újabb adatok a szászcsávási népi többszólamúságról. In: Szabó Csaba: Zene és szolgálat. 53–56. Bukarest, 1980
 • Szalay Olga: „A moldvai dialektus néhány sajátossága Veress Sándor gyűjtése alapján”. Zenetudományi Dolgozatok 1988, 183–202.
 • Szalay Zoltán: A palatkai népi vonószenekarok kísérete. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. 1. Kolozsvár, 1992, 164–175.
 • Szalay Zoltán: Felcsíki hangszeres tánczene. A csíkszentdomokosi zenekar 1. Csíkszereda, 1996.
 • Szász Judit: „A lozsádiak egykori tánca, a lin”. Művelődés 1975/7, 33–35.
 • Szenik Ilona – Almási István – Zsizsman Ilona: A lapádi erdő alatt. Ötvennyolc magyarlapádi népdal. Bukarest, 1957
 • Tamás Margit: Táncalkalmak, táncszokások, táncrend Lövétén. Budapest, 2001
 • Tari Lujza: Kodály hangszeres gyűjtése. Magyar Zene. 1978/2. 184–196.
 • Vámszer Géza: Szakadát. Egy Szeben megyei magyar szórvány. Kolozsvár, 1940
 • Vavrinecz András: Vajdaszentiványi népzene I. Budapest, 1992
 • Vavrinecz András: Egy Felső-Maros menti prímás – Horváth Elek. In: Virágvölgyi Márta – Pávai István (szerk.) 2000. 302–350.
 • Veress Gábor: A székelyek zenéje. A nagyenyedi ev. ref. Bethlen-kollégium 1904–1905. tanévi értesítője. Nagyenyed, 1905
 • Veress Sándor (gyűjtötte és lejegyezte): Moldvai gyűjtés. Magyar Népköltési Gyűjtemény XVI. Szerkesztették Berlász Melinda és Szalay Olga. Budapest, 1989
 • Veress Sándor: Népzenei gyűjtés a moldvai csángók között. Ethnographia. 1931/3. 133–143.
 • Virágvölgyi Márta – Felföldi László (szerk.): A széki hangszeres népzene. Tanulmányok. Budapest, 2000
 • Virágvölgyi Márta – Pávai István (szerk.): A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Budapest, 2000
 • Virágvölgyi Márta: Egy magyar parasztprímás Széken. Zenetudományi Dolgozatok, 198, 221–231.
 • Virágvölgyi Márta: Szabó István széki prímás „lassú” dallamai. Zenetudományi Dolgozatok, 1982, 229–264.
 • Virágvölgyi Márta: A széki férfitáncok zenéje Dobos Károly prímás repertoárjában. Zenetudományi Dolgozatok, 1983, 169–188.
 • Virágvölgyi Márta: Gyimesi népzene I–II. Debrecen, 1989
 • Virágvölgyi Márta: Bonchidai népzene I. Országos Közművelődési Központ – Fejér Megyei Művelődési Központ. Székesfehérvár, 1991
 • Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi legényesek. Budapest, 1993
 • Zajzoni Rab István: A borica. In: Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény I. Szerkesztette Karácsony Zoltán. Budapest, 2004
 • Zsók Béla (közzéteszi): Elment a madárka. Bukovinai székely népzenei emlékek. Bukarest, 1995